Regulamin porządku domowego

Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę mienia Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o.o. oraz utrzymanie w odpowiednim stanie użytkowym i sanitarnym lokali, budynków i ich otoczenia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Lokatorzy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sadowej, posadowionych na działkach w obrębie 15 numery 285/13 (KW 72981), 285/14 (KW 70321), 285/17 (KW 78443/1), 285/18 (KW 78441/7) oraz na działkach niezabudowanych o numerach 285/7, 285/19 (KW 78444/8) i 285/20 (KW 78442/4) o numerach domów 7, 7a, 7b, 7c, gdzie właścicielem i zarządcą jest TBS w Radomsku Sp. z o.o. stanowią trwałą wspólnotę międzyludzką wszystkich mieszkańców, którą winny cechować pozytywne zasady współżycia, wzajemna życzliwość i kultura zachowań.

2. Mieszkańcy osiedla opisanego w punkcie 1 funkcjonują w ramach ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz norm wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego, w szczególności z kodeksu cywilnego, kodeksu wykroczeń,Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego(t.j. Dz.U. z 2000r.Nr 98 poz. 1070 ze zm.), Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2005 nr 31 poz. 266 ze zm).

3. Budynki i ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia techniczne trwale z nimi związane są użytkowane przez wszystkich mieszkańców. Dbałość o należyte ich eksploatowanie, jak również utrzymanie w stanie niepogorszonym jest obowiązkiem wszystkich lokatorów.

4. Każdy mieszkaniec osiedla, o którym mowa w punkcie 1 ma prawo do korzystania z nieruchomości wspólnej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych lokatorów.

5. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów meldunkowych i do niezwłocznego powiadamiania zarządcy o wszelkich zmianach danych adresów korespondencyjnych.

II. ZASADY PORZĄDKOWE-TECHNICZNE

§ 1

1. Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych tj.: od godz. 2200 do 600 dnia następnego. W godzinach tych w szczególności należy:

a) ściszać odbiorniki radiowe i telewizyjne

b) nie wykonywać głośnej gry na instrumentach muzycznych, głośnego śpiewu, głośnych rozmów itp.

c) nie używać pralek, odkurzaczy oraz innych przedmiotów powodujących hałas

d) nie prowadzić głośnych prac remontowych tj. wiercenia, kucia, zeskrobywania starej farby itp. Prace te należy przeprowadzać w godzinach od 9°° do 18°°.

2. W dni świąteczne przez całą dobę obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac.

3. Korzystanie z lokali i pomieszczeń wspólnych (klatek schodowych, piwnic, wózkowni ) nie powinno zakłócać spokoju innych lokatorów.

§ 2

1. Trzepanie dywanów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.

2. Zabrania się trzepania dywanów na balkonach i w oknach.

§ 3

1. Zabrania się wykonywania przez lokatorów czynności mogących spowodować zanieczyszczenie miejsc służących do wspólnego użytku (klatki schodowe, otoczenie budynku, korytarze piwniczne itp.) np.: czyszczenia obuwia, trzepania odzieży, chodników itp.

2. Najemcy zobowiązani są dbać o czystość i porządek na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych, na bieżąco usuwać nieczystości z miejsc wspólnego użytku.

3. Zabrania się umieszczania w miejscach wspólnego użytkowania ( klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych) przedmiotów utrudniających korzystanie z tych pomieszczeń.

4. Na klatkach schodowych, w piwnicach, w garażach, na balkonach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów łatwopalnych.

§ 4

Niedopuszczalne jest gromadzenie się dzieci i młodzieży na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach użytkowych nieprzeznaczonych do tych celów. Rodzice i opiekunowie winni sprawować pełny nadzór nad miejscem zabaw dzieci.

§ 5

1. Zabrania się spożywania alkoholu na klatkach schodowych, w pomieszczeniach gospodarczych znajdujących się poza lokalem, a także w innych pomieszczeniach wspólnych.

2. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych:

a) w pomieszczeniach wspólnych budynku (klatka schodowa, piwnice,korytarze, garaże)

b) w lokalach mieszkalnych w sposób mogący powodować immisję (znajdując się na balkonie, wydmuchując dym przez otwarte okno, wydmuchując dym przez otwarte drzwi na klatkę schodową).

§ 6

1. Najemcy zobowiązani są do usuwania z balkonów śmieci, a zimą także śniegu i lodu.

2. Powinnością każdego lokatora jest dbałość o estetyczny wygląd balkonu.

3. Zabrania się przechowywania na balkonach przedmiotów oszpecających wygląd domu i jego otoczenia,a także montażu mat, osłon i skrzynek na kwiaty po zewnętrznej stronie balkonu.

4. Podlewanie kwiatów na balkonach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie uległy zalaniu elewacje budynku, balkonu, jak również okna niższych kondygnacji.

5. Zabronione jest wyrzucanie przez okna lub z balkonów jakichkolwiek przedmiotów, w tym śmieci, niedopałków papierosów, itp.

6. Zabrania się grillowania na balkonach.

§ 7

Śmieci należy wyrzucać do pojemników w taki sposób, aby nie zanieczyszczać otoczenia. W przypadku rozsypania bądź rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzenia niezwłocznie posprzątać. Niedozwolone jest wystawianie worków ze śmieciami na klatkach schodowych.

§ 8

1. Zabrania się wykonywania czynności mogących spowodować uszkodzenie posadzki w częściach wspólnych budynku, w szczególności na klatkach schodowych, rysowania lub niszczenia ścian wewnętrznych i elewacji budynku.

2. Zabrania się samowolnych zmian elewacji,w szczególności poprzez montaż anten satelitarnych lub zabudowy balkonów.

3. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na dachach budynków, jak również wchodzenie na dach.

4. Za spowodowanie zniszczenia elewacji, ścian lub drzwi wejściowych odpowiedzialność, również materialną, ponoszą sprawcy a w przypadku osób małoletnich –rodzice lub opiekunowie.

§ 9

1. Najemcy posiadający w lokalach zwierzęta powinni im zapewnić odpowiednią opiekę, przestrzegać przepisów sanitarno-porządkowych oraz usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez nie na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców jak również naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta w zieleni nieruchomości oraz usuwać odchody fizjologiczne.

2. Zwierzęta należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Zabrania się wprowadzania zwierząt do piaskownic, na teren placów zabaw lub boisk.

3. Zabrania się pozostawiania i zamykania zwierząt na balkonach.

4. Niedozwolone jest karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych.

§ 10

1. Zabrania się przeróbek instalacji wewnątrz lokali bez zgody Administracji TBS.

2. Wszelkie zmiany konstrukcyjne wewnątrz lokali (np. wyburzanie ścian działowych) jak też zmiana sposobu użytkowania wymagają pisemnej zgody TBS w Radomsku Sp. z o.o.

3. Ewentualne wyłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, dopływu energii elektrycznej na czas remontu należy bezwzględnie uzgodnić z Administracją TBS.

§ 11

Koszty napraw szkód wyrządzonych w zajmowanym lokalu oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania, wynikłe z winy lokatora pokrywa w całości lokator.

§ 12

Niedozwolone jest umieszczanie szyldów oraz tabliczek informacyjnych na ścianach obiektu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody zarządcy.

§ 13

1. Zabrania się samodzielnego podłączania do urządzeń zbiorczych: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, telewizji kablowej i sieci komputerowych oraz pochłaniaczy kuchennych do kratek wentylacyjnych.

2. Zabrania się zakrywania i likwidowania kratek wentylacyjnych i nawiewników zamontowanych w stolarce okiennej i drzwiowej.

3. Zabrania się likwidowania kratek wentylacyjnych w ścianach,sufitach,umożliwiających dopływ powietrza oraz odpływ zużytego powietrza.

4. Zabroniona jest ingerencja w kanały wentylacyjne obiektu bez uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej oraz uprzedniej pisemnej zgody TBS.

5. Zaleca się kilkukrotne w ciągu doby wietrzenie mieszkań ( 10-15 minut ).

6. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji we wszelkie instalacje techniczne znajdujące się poza mieszkaniem. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać Administracji TBS .

7. Zabrania się użytkowania urządzeń gazowych zasilanych gazem płynnym z butli gazowych.

§ 14

1. O wszelkich uszkodzeniach czy nieprawidłowościach zauważonych na terenie budynku, nieruchomości lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji (przeciek wody, przepalanie się żarówek, uszkodzenie wyłączników na klatkach schodowych itp.) Najemcy powinni niezwłocznie poinformować Administrację TBS.

2. W razie wybuchu pożaru na lokatorach ciąży obowiązek postępowania zgodnie z instrukcją przeciwpożarową znajdującą się na klatkach schodowych, w tym przede wszystkim powiadomienie Straży Pożarnej i Administracji TBS.

3. Z uwagi na możliwość zaistnienia awarii w lokalach w czasie nieobecności lokatorów oraz konieczność jej niezwłocznego usunięcia Najemcy, jeżeli przewidują dłuższą nieobecność, winni powiadomić administratora budynku o osobie uprawnionej do udostępnienia lokalu. W przypadku braku możliwości kontaktu z lokatorem TBS w Radomsku Sp. z o.o. ma prawo do komisyjnego wejścia do lokalu pod nieobecność lokatora celem usunięcia awarii lub zaistniałego zagrożenia. Wejście to powinno odbyć się w obecności funkcjonariusza Policji a w razie potrzeby także Straży Pożarnej. TBS w Radomsku Sp. z o.o. obowiązane jest zabezpieczyć lokal mieszkalny i znajdujące się w nim ruchomości, z czynności tych sporządza się protokół.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

§ 1

1. Przy korzystaniu z piwnicy lub garażu lokator jest obowiązany przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W szczególności niedozwolone jest przechowywanie w piwnicy materiałów wybuchowych i łatwopalnych,trujących i stwarzających zagrożenie dla ludzi oraz palenie tytoniu i używanie otwartego ognia.

2. W piwnicach, komórkach lokatorskich zabrania się:

a) zastawiania korytarzy piwnicznych i ciągów komunikacyjnych wszelkimi przedmiotami

b) przechowywania przedmiotów stanowiących pożywkę dla gryzoni

c) przechowywania przedmiotów gnijących i rozkładających się.

§ 2

W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji Najemcy obowiązani są udostępnić wszystkie zajmowane przez siebie pomieszczenia gospodarcze znajdujące się poza lokalami.

§ 3

1. Korzystanie przez lokatorów z pomieszczeń wspólnego użytku,takich jak piwnica, wózkownia, odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia między mieszkańcami i utrzymania porządku w nieruchomości.

2. Pomieszczenia wspólne powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Nad korzystaniem z pomieszczeń wspólnego użytku kontrolę sprawuje Administracja TBS.

4. W imię dbałości o ogólne koszty utrzymania nie należy pozostawiać zbędnego oświetlenia klatek schodowych i piwnic. Zauważone w tym względzie usterki i nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać zarządcy .

§ 4

1. Przypadki złośliwego naruszania przepisów niniejszego Regulaminu przez Najemców bądź osoby trzecie należy zgłaszać do Administracji TBS.

2. Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie nieruchomości należy zgłaszać administratorowi nieruchomości, Administracji TBS, Policji i Straży Pożarnej.

IV. ZASADY RUCHU ŚRODKÓW TRANSPORTU

§ 1

1. Parkowanie pojazdów samochodowych jest dopuszczalne tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Zabrania się jazdy pojazdami po chodnikach, trawnikach i innych miejscach nieprzeznaczonych dla ruchu kołowego.

3. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także ich mycia na terenie nieruchomości i w garażach.

4. Zabrania się pozostawiania wraków samochodowych.

5. Obowiązuje absolutny zakaz parkowania /postoju/ we wjazdach garażowych.

6. Zabrania się zastawiania dojazdu do transformatora i boksów śmietnikowych.

7. W pomieszczeniach garażowych nie należy zostawiać włączonych silników samochodowych ani przeprowadzać remontów samochodów.

8. Zakazuje się wjazdu do garaży pojazdami z zainstalowaną instalacją gazową.

9. Garaże należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności zabronione jest przechowywanie w nich drewna, mebli, materiałów łatwopalnych.

V. OCHRONA ZIELENI I TRAWNIKÓW

§ 1

1. Opiekę nad zielenią oraz placami zabaw dla dzieci sprawuje Administracja TBS.

2. Zabrania się deptania trawników, niszczenia krzewów i kwiatów.

3. Obowiązkiem lokatorów jest dbałość o trawniki, krzewy i drzewa na nieruchomości. Inicjatywy lokatorów w zakresie nasadzeń i pielęgnacji drzew we własnym zakresie muszą być uzgodnione z Administracją TBS.

PODSUMOWANIE

§ 1 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółka z o.o. zwraca się do wszystkich mieszkańców o przestrzeganie postanowień i zaleceń niniejszego regulaminu. Rażące lub uporczywe wykraczanie przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu daje ustawową możliwość wystąpienia na drogę sądową.

§ 2 Regulamin Porządku Domowego obowiązuje od dnia jego wprowadzenia.