TBS – przedsiębiorstwo na miarę nowych czasów

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel/fax 44 683 54 03

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – mgr Krzysztof Górnik
Wiceprezes Zarządu – mgr inż. Magdalena Stępień

Założycielem Spółki jest:

Gmina Miasta Radomska i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

Spółka działa na podstawie:

ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego /tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2071)/, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r., poz. 150)/, przepisów Kodeksu spółek handlowych /tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030)/ oraz postanowień Umowy Spółki sporządzonej 8 czerwca 2015 roku przez Sławomira Koprowskiego, notariusza w Radomsku, za numerem Repertorium A 1479/2015.

Dlaczego TBS?

W związku z narastającymi problemami spowodowanymi przede wszystkim brakiem rozwiązań systemowych zwłaszcza w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego już kilka lat temu na szczeblu Gminy Miasta Radomsko rozpoczęto dyskusję na temat rozwiązań, jakie można wprowadzić w Gminie przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego /tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 2071)/. Na odpowiednie decyzje nie czekano zbyt długo. W dniu 30 listopada 2000 roku Rada Miejska w Radomsku Uchwałą Nr XXIII/215/2000 powołała Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Uchwałę podjęto w wyniku szczegółowej analizy potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa oraz dochodów społeczeństwa. Władze samorządowe wzięły również pod uwagę następujące sprawy:

 • w mieście istnieje potrzeba budowy mieszkań dla rodzin zamieszkujących w budynkach komunalnych o złym stanie technicznym, których remont jest nieopłacalny; około 20% osób zamieszkujących w tych budynkach mogłaby zamieszkać w zasobach TBS-u; pozwala na to dochód tych osób; pozostałe 80% osób powinno otrzymać mieszkania socjalne,
 • realizowanie budownictwa mieszkaniowego przez TBS spowoduje ruch w istniejących zasobach komunalnych; nastąpi przemieszczanie rodzin, osób lepiej sytuowanych, poszukujących lepszego standardu zamieszkiwania, do zasobów TBS-u, zwalniane w ten sposób mieszkania komunalne będą mogły być przeznaczone dla osób i rodzin o najniższych dochodach, również z domów o złym stanie technicznym bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych przez Gminę Radomsko na budowę mieszkań socjalnych,
 • pogarszający się stan techniczny zasobów będących własnością Gminy wymaga przystosowania programu remontów i modernizacji oraz określenia niezbędnych nakładów finansowych przy udzialeśrodków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 • wspólnoty mieszkaniowe potrzebują sprawnych zarządców nieruchomości; powierzenie TBS-owi funkcji zarządcy spowoduje pozyskiwanie środków wpływających na jego kondycję i możliwości działania oraz wprowadzi konkurencyjność tak bardzo potrzebną wśród zarządców,
 • zebrane doświadczenia z funkcjonujących Towarzystw Budownictwa Społecznego w miastach o podobnej wielkości, co Radomsko wykazują, że Towarzystwa mają stałe zapotrzebowanie na budowę mieszkań na wynajem, bowiem mieszkańcy tych miast, gdy zobaczą, że mogą być budowane mieszkania doskonałej jakości przy relatywnie niskim czynszu i wydatnie obniżonych wydatkach na ogrzewanie sami domagają się od Miasta realizacji tego typu mieszkań; atutem dodatkowym jest niewątpliwie istniejąca oferta inwestycyjna Miasta Radomska; TBS może w imieniu Miasta występować jako organizator realizacji tych przedsięwzięć.

PRZEDMIOT DZIAŁANIA TBS-u

Przedmiotem działania TBS-u jest:

 • budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
 • nabywanie budynków mieszkalnych,
 • prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,
 • sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi niestanowiącymi własności Spółki,
 • prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą; sprawowanie funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym, budowanie budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków własnych przyszłych właścicieli, budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego, przeprowadzanie remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Spółki.

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA TBS-u

Władzami Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku Spółki z o.o. są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd Spółki.